Spring over hovedmenu

Privatlivspolitik

Hos Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats tager vi borgernes privatliv og retssikkerhed alvorligt.

Alle borgere kan have tillid til, at vi håndterer, opbevarer og – hvis det er nødvendigt – videregiver personoplysninger efter de gældende regler og anbefalinger. Her i vores privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi håndterer dine oplysninger og opfylder kravene i EU’s forordning om databeskyttelse.

Sikkerhed

Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats arbejde med informationssikkerhed følger den såkaldte ISO27001-standard, som er den sikkerhedsstandard, staten følger. Standarden er med til at sikre, at vi har en systematisk og målrettet tilgang til arbejdet med at passe på alle data og personoplysninger.

EU’s forordning om databeskyttelse stiller krav til vores sikkerhedsniveau, og i databehandleraftaler med vores leverandører kan vi sørge for, at de også har passende sikkerhedsforanstaltninger.

Hvad gør vi med dine oplysninger?

Når du henvender dig til Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats fx på mail, er vi som offentlig myndighed forpligtet til at gemme dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere dig som person. Det kan fx være dit navn, adresse, email eller CPR-nr. Vi håndterer de oplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, borgere eller virksomheder. Vi kan også selv indhente oplysninger om eller fra dig fra andre myndigheder, borgere eller virksomheder, når det er nødvendigt for at kunne udføre vores arbejde.

Men vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe vi har behov for det eller pligt til det. Du kan se reglerne om, hvordan vi som offentlig myndighed skal opbevare dokumenter i arkivloven. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt i vores it-systemer, hvor adgangen er kontrolleret og begrænset til de medarbejdere, der har brug for det i deres arbejde.

Arkivloven

Hvis det er nødvendigt, for at vi kan svare dig, giver vi oplysningerne videre til fx Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Økonomiministeriet og/eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vi kan også have lovmæssige forpligtelser, hvor det vil være nødvendigt at videregive dine oplysninger til andre myndigheder. 

Hvilke rettigheder har du?

Når vi har dine personoplysninger i vores systemer, er du dermed det, man kalder registreret hos os. Som registreret har du en række rettigheder, som Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats som dataansvarlig skal kunne opfylde.

Du har ret til:

  • Indsigt – du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.
  • Berigtigelse – du har ret til at bede os om fx at få rettet oplysninger, som er forkerte eller vildledende.
  • Begrænsning – hvis vi retter dine oplysninger, vil vi stoppe med at bruge dine oplysninger, indtil de er rettet. I visse tilfælde kan du også bede os om at stoppe med at bruge dine oplysninger. Og har vi sendt dine oplysninger videre, kan du også bede om, at vi orienterer modtagerne om at gøre det samme.
  • Sletning – du har som udgangspunkt ret til at blive slettet, men som offentlig myndighed kan vi normalt ikke slette oplysningerne pga. særlige regler i offentlighedsloven og arkivloven. 
  • Indsigelse – hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at fortælle os det.
  • Dataportabilitet – du har som udgangspunkt ret til at få en kopi af dine oplysninger i et maskinlæsbart format, som du kan give til en anden dataansvarlig. Retten gælder dog ikke, når vi bruger oplysningerne i vores arbejde som offentlig myndighed, men kan fx være relevant, hvis behandlingsgrundlaget er en kontrakt mellem den dataansvarlige og en registreret.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder her (PDF).

Hvis du vil vide mere om EU’s forordning om databeskyttelse og dine rettigheder, kan du læse her.

Foruden databeskyttelsesforordningen gælder databeskyttelsesloven, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018. Databeskyttelsesloven supplerer og præciserer bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen fx i forhold til behandling af oplysninger om CPR-numre og begrænsninger i de registreredes rettigheder. 

Du kan finde databeskyttelsesloven her

Behandlingsgrundlag

Vi håndterer dine personoplysninger som en del af vores arbejde som offentlige myndighed. Hjemlen til at håndtere dine oplysninger findes i artikel 6, stk. 1, litra e om brug af almindelige personoplysninger og i artikel 9, stk. 2, litra b og f-g om brug af følsomme personoplysninger i databeskyttelsesforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde mere information om databeskyttelse, dine rettigheder og brug af personoplysninger:

www.datatilsynet.dk

Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats er dataansvarlig

Som dataansvarlig skal vi sikre, at dine rettigheder hos os bliver opfyldt. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats
Holmens Kanal 20
1060 København K
Telefon: 7220 5000
Mail: sekretariat@fremtidensbeskæftigelsesindsats.dk


Vi vil gerne passe godt på dine oplysninger. Almindelige mails er ikke krypterede, så vi foreslår, at du sender en besked som digital post fra e-Boks eller www.borger.dk, hvis din henvendelse indeholder fx private oplysninger eller CPR-nummer. Her kan du vælge Beskæftigelsesministeriet som modtager.

borger.dk

Databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO)

Du har også mulighed for at henvende dig til Beskæftigelsesministeriets DPO, som rådgiver os og overvåger, at vi overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen. Du kan fx have brug for yderligere vejledning end den, vi kan give, eller måske oplever du, at vi håndterer dine personoplysninger på en måde, du mener, DPO'en bør kende til.

Du kan kontakte Beskæftigelsesministeriets DPO via dpo@bm.dk eller ringe på telefon 72 20 50 00 (bed om at tale med DPO’en). Du kan også skrive til Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”.

Hvis du ønsker at sende sikker digital post til DPO’en, skal du sende en mail til Beskæftigelsesministeriet gennem e-Boks på www.borger.dk. Skriv att. Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

Her kan du klage

Hvis du vil klage over vores måde at håndtere dine personoplysninger på, kan du henvende dig til Datatilsynet via deres hjemmeside.

www.datatilsynet.dk

Cookies på fremtidensbeskæftigelsesindsats.dk

På fremtidensbeskæftigelsesindsats.dk bruges kun tekniske cookies.